topmeny

Myopi, Närsynhet

Vad är myopi?

Myopi kallas även närsynthet och innebär i praktiken att en person med myopi kan se närliggande objekt klart medans objekt på avstånd upplevs som suddiga och ofukserade. Hur nära objekten måste vara för att patienten ska uppleva dem som tydliga beror på vilket grad av myopi det är frågan om.

Ju svårare myopi desto närmare ögonen måste objektet vara för att en tydlig fokus ska uppstå. Myopi mäts i dioptrier (vilket är måttenheten för en lins ljusbrytande förmåga) och anges i termer av styrkan på den lins som måste placeras framför ögat för att skapa en skarp bild på näthinnan.

Motsatsen till Myopi är Hyperopi eller översynthet som det kallas i vardagligt tal. Vid översynthet har man istället svårt att fokusera objekt på nära håll, men se bra på långt håll.

Olika typer av myopi

Man kan typifiera myopi på flera sätt. En vanlig pratik är att dela in myopin i ålderssegment. Här följer några av de vanliga.

  • Kongenital myopi är så kallad medfödd myopi. Av de spädbarn som föds med myopi är det bara den barn som fortfarande har kvar symptomen när de börjar skolan som inkluderas i den gruppen för Kongenital myopi. Ungefär två procent av alla barn har alltjämt denna form av närsynthet när de börjar första klass.
  • Youth-onset myopia drabbar barn mellan ungefär 5-6 års ålder och försvåras ofta succesivt fram till sena tonåren. Myopiförekomsten är cirka två procent hos 6-åringar och ökar till att bli runt tjugo procent hos personer som fyllt 20 år.
  • Early adult-onset myopia är den myopi som uppkommer efter att kroppen växt färdigt men tidigare än 40. Förekomsten av närsynthet i denna ålderskategori, det vill säga 20 till 40 år, är gängse cirka 30 %.
  • Late adult-onset myopia uppkommer, som namnet avslöjar, under 40 års + stadiet, och med högre ålder kommer också allt svårare myopi. Detta beror bland annat på det som kallas för nukleär katarakt, vilket innebär att ögats kristallina lins ”grumlas”

Varför blir vi närsynta?

  • Genetitiska faktorer
  • En teori är att myopi går i arv och att det på så vis redan är förutbestämt innan ett barn föds om barnet kommer utveckla myopi eller inte. Detta är också en teori som bekräftas i flera studier. Även hur fort myopin utvecklas hos ett barn kan ha paralleller till om föräldrarna har myopi eller inte.

    Det pågår en ständig debatt och forskning om vilka slags genetiska uppsättning som föranleder närsynhet av detta slags. Det förefaller dock inte vara könsrelaterat, eftersom män och kvinnor drabbas av myopi i relationen 50/50.

  • Sociala faktorer
  • Arbete som innebär mycket ögonfokus på ”nära håll” har diskuterats som en orsak till myopi. Den teori som idag har många anhängare är att myopi orsakas av att man vid ständig läsning och fokus på nära håll ”vänjer” ögat vid detta slags fokus. En uppmärsammad studie från början av 2000-talet påvisade exempelvis en statistisk korrelation mellan barn och ungdomars myopiförekomst och hur mycket tid de spenderar med aktiviteter på nära håll. Studien visade att ju fler timmar barnet spenderade med ”närarbete”, desto större risk hade barnet för att utveckla myopi.

Vad kan man göra?

Närsynthet kan korrigeras med rätt slags kontaktlinser eller glasögon. Styrkan på det korrektionsglas som måste användas vid myopi mäts, som nämnt här ovanför, i dioptrier. För att prova ut kontaktlinser eller glasögon ska du vända dig till en optiker.

Video som förklarar Myopi

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes